Voor de ouders

Ouderparticipatie

We vinden het belangrijk dat de school en de ouders zich samen verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van het kind. We spreken dan over co-educatie. Samen praten en nadenken over hoe we uw kind het beste kunnen helpen en begeleiden.
Dat praten over uw kind doen we, in ieder geval, twee keer per jaar, tijdens de tien-minutengesprekken. Wij vertellen aan u wat onze bevindingen in de klas zijn en u vertelt met welke verhalen over school uw kind thuiskomt. Als we met elkaar vinden dat het goed gaat, gaan we op dezelfde voet door. Maar gesprekken over de voortgang beperken zich niet tot die twee keer, zij kunnen natuurlijk veel vaker plaatsvinden. De ene keer neemt de ouder het initiatief voor een gesprek, de andere keer is het de leerkracht.

Als we voor belangrijke beslissingen staan, zoals het maken van een handelingsplan voor uw kind, een bespreking van uw kind in het ondersteuningsoverleg, het advies dat we geven naar het voortgezet onderwijs, wel/niet doubleren, willen we daarover graag in overleg gaan met de ouders. Wat is uw en onze visie op uw kind en op welke manier kunnen we uw kind het beste helpen?

Wanneer uw kind fluitend door de leerstof heen gaat, zullen we met u overleggen op welke wijze wij uw kind kunnen blijven uitdagen.
Wij bieden Levelwerk aan of in sommige gevallen de Plusklas. Uw idee├źn kunnen daarin ook meegenomen worden.  

Als uw kind het eens wat moeilijker heeft in het leerproces, overleggen wij met u op welke wijze uw kind het beste extra begeleiding in school kan krijgen. Ook kunnen wij u vragen of u thuis extra tijd wilt besteden aan bijvoorbeeld voorlezen, extra oefenen met lezen en/of rekenen. Thuis kunt u uw kind ook helpen bij bijvoorbeeld het voorbereiden van een spreekbeurt of het plannen van het huiswerk.

Daarnaast participeren ouders in de Medezeggenschapsraad en Ouderraad. Ook daar komen onderwerpen aan de orde, die weliswaar leerling overstijgend zijn, maar uw kind wel kunnen raken. Hierbij ligt er wel een verschil in onderwerpen want de Medezeggenschapsraad discussieert veelal over beleidsinhoudelijke zaken en de Ouderraad heeft het voornamelijk over allerlei activiteiten die voor de leerlingen bestemd zijn zoals Sint, Kerst, carnaval en sportdag.

Voorts helpen ouders in vrijwel alle klassen  bij het leerproces. Een middel voor de ouders om betrokken te zijn bij het schoolleven van uw kind, maar natuurlijk werkt het ook heel positief naar de kinderen. U geeft ze dan individuele aandacht en daar zijn veel kinderen bij gebaat. Voorbeelden van extra ondersteuning door ouders zijn: hulp bij taal/reken/computer spelletjes en het maken van werkstukjes. Tevens is er per klas een klassenmoeder benoemd die de leerkracht het betreffende schooljaar helpt bij excursies, verjaardagen en andere feesten.